Voorwaarden biercertificaten van de Markebier Brouwerij Eefde:

 • 1.1. De lening is een schenking van € 100.= voor een “biercertificaat”, met een geldigheidsduur van 10 (tien) jaren. De Markebier Brouwerij Eefde, geeft ten bewijze van het bestaan van deze schenking, een genummerd certificaat uit (zie ommezijde).
 • 1.2. Na aanschaf van een “biercertificaat” (op nummer) wordt de bier certificaat houder een “gewaarde” van de Markebier Brouwerij Eefde.
 • 1.3. De aanschafwaarde van elk biercertificaat geldt als een schenking ten behoeve van de Markebier Brouwerij Eefde.
 • 1.4. Mocht de brouwerij echter eerder haar bestaansrecht verliezen en/of anderszins ophouden te bestaan, worden de batige saldi gebruikt voor de vereffening van openstaande rekeningen. De gelden die over blijven, zullen dan naar rato verdeeld worden door het bestuur van Stichting Eefde, na aftrek van gemaakte kosten.
 • 1.5 Indien er geen gelden overblijven, vervallen alle aanspraken aan/naar de Stichting Eefde; de Markebier Brouwerij en/of haar medewerkers.

 

 • 2.1. Het certificaat geeft recht op uitbetaling in natura (Markebieren en/of andere toekomstige speciaal bieren van de Markebier Brouwerij Eefde), op basis van een zogenaamde “natte” rente, van minimaal 4 (vier) flessen bier à 33 cl., van het gebrouwen bier van deze brouwerij. De betaling vindt één keer per jaar plaats, na schriftelijke aankondiging van de brouwers & vrijwilligers. Het streven zal echter zijn om tot een “grotere” uitbetaling van deze “natte” rente te komen (lees: 8 à 10 flessen van 33 cl.).
 • 2.2. De hoogte en vorm van jaarlijkse aflossing, kan jaarlijks verschillen en wordt vastgesteld door de brouwers en vrijwilligers, met goedkeuring van het bestuur van “Stichting Eefde”.
 • 2.3. De uitbetaling van deze “natte” rente, vindt maximaal gedurende tien (10) jaren plaats, startende vanaf de datum van dagtekening van het biercertificaat.

 

 • 3.1. De “natte rente” (betaling in natura) dient door de certificaathouder zelf opgehaald te worden. Hier wordt aantekening van gemaakt en bijgehouden.
 • 3.2. Bij verhindering kan de rente uiterlijk 3 maanden na deze aanschrijving alsnog opgehaald worden, na een gemaakte afspraak daartoe. Na 3 maanden komt het recht op uitbetaling van de rente te vervallen (tenzij u contact opneemt om een regeling te treffen).

 

 • 4.1. Tevens wordt gestreefd jaarlijks een feestmiddag of avond voor alle gewaarden / certificaathouders te organiseren; de zogenaamde Markerichters dag. Deelname hieraan kan tegen bijbetaling plaatsvinden. Invulling van deze dag wordt steeds bepaald en vastgesteld door de vrijwilligers en brouwers van de Markebier Brouwerij Eefde c.q. bestuur Stichting Eefde.
 • 4.2. Elke gewaarde kan/mag een introducee mee nemen naar deze Markerichters dag, tegen een vooraf vastgestelde entree prijs.

 

 • 5. Het certificaat krijgt de symbolische naam “BIERCERTIFICAAT” en de houder ervan draagt de eveneens symbolische eretitel “gewaarde van de Markebier Brouwerij Eefde”. Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.

 

 • 6.1 In gevallen waarin de gewaarde of zijn/haar introducee van deze Markerichters dag, zich niet gedraagt zoals het betaamt, naar oordeel van de vrijwilligers & brouwers en/of het bestuur van de “Stichting Eefde”, hebben zij het recht om hem/haar, de toegang tot deze jaarlijkse feestavond of -middag te ontzeggen. Dit geldt tevens voor het daaropvolgende evenement en/of de daarop volgende jaren. Restitutie van gelden en/of goederen vindt niet plaats.
 • 6.2. De Markebier Brouwerij Eefde, dient in redelijkheid en gematigdheid, van deze bevoegdheid gebruik te maken.

 

 • 7.1. Winsten en/of opbrengsten uit de werkzaamheden van / door deze brouwerij en haar producten, worden gebruikt voor vervanging van onderdelen en apparatuur; transport- en reiskosten; inrichting en aankleding van Brouwerij en toebehoren; de Markerichters dag; de brouwersdagen.
 • 7.2. Voorts kunnen winsten of meer opbrengsten, besteed worden aan andere onderdelen van de “Stichting Eefde”, dit naar oordeel van het bestuur van deze Stichting.

 

 • 8.1. Jaarlijks zal de inhoud en vormgeving van de Markerichters dag, door de brouwers en vrijwilligers van de Markebier Brouwerij Eefde (en/of het bestuur van de “Stichting Eefde”) ingevuld en bekeken worden.
 • 8.2.Getracht wordt deze Markerichters dag te organiseren, rondom de naamdag van de beschermheilige van de bierbrouwers, de heilige Sint Vitus, op/rond de Midzomernacht Zonnewende, 15 juni.

 

 • 9. Op deze Markerichters dag, kunnen de gewaarden tevens gevraagd worden naar nieuwe ideeën voor te brouwen bieren; arrangementen; andere acties etc. Zij kunnen deze inbrengen, maar de brouwers & vrijwilligers c.q. bestuur Stichting Eefde, beslissen of hier verdere invulling aan wordt gegeven en op welke wijze.

Het bestuur van Stichting Eefde.

Markebier Brouwerij Eefde. Van, door en voor Eefde!
Phone: 06-12332214 (Koos Kemperman)
Kazerneplein 6
7211 BM, Eefde
Facebook
Facebook